Bases

FCC Aqualia, SA, (d'ara endavant, "Aqualia" o l'"organització"), amb CIF núm. A26019992 i domicili social a C/ Federico Salmón 13, 28016 Madrid, organitza un concurs digital (d'ara endavant, el "concurs") que es regirà d'acord amb aquestes bases legals (d'ara endavant, les "bases").

Concurs

El concurs organitzat per Aqualia consisteix en la construcció de composicions per part dels participants a través del lloc web www.aqualiaiods6.cat (d'ara endavant, la "plataforma"), en què els nens i les nenes hauran de superar les diferents etapes del repte, aprenent la importància de tenir cura de l'aigua per dissenyar un dibuix d'un ecosistema amb els elements relacionats amb la gestió del cicle integral de l'aigua, fent servir els diferents elements que posem a la seva disposició.

Posteriorment, les composicions, sempre que compleixin el que disposen aquestes bases, seran avaluades per un jurat per determinar els guanyadors en les diferents categories.

Durada del concurs

El concurs és vàlid per a totes les creacions carregades a la plataforma des de les 00:00 hores (GMT+1) del dia 26/01/2023 fins a les 00:00 hores (GMT+1) del dia 22/03/2023. No s'acceptaran en el concurs les creacions pujades fora d'aquest interval de temps.

S'amplia el termini fins el 3 de maig de 2023.

Si per causes de força major o alienes al control d'Aqualia calgués ajornar o modificar la durada del concurs, o bé anul·lar-lo o repetir-lo, es notificarà als participants a través de la plataforma o per correu electrònic.

Descripció dels participants

El concurs organitzat per Aqualia està destinat als participants següents:

 • De manera individual, alumnes que en el moment de la celebració del concurs estiguin cursant 3r o 4t de primària a les escoles dels municipis d'Espanya i Colòmbia on Aqualia gestiona el cicle integral de l'aigua.
 • De manera col·lectiva, classes de 3r i 4t de primària d'escoles o centres docents situats als municipis on Aqualia gestiona el cicle integral de l'aigua.

No es considerarà vàlida la participació en el concurs de persones físiques o centres docents que no compleixin els requisits indicats anteriorment.

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i la submissió expressa a les decisions interpretatives que efectuï l'organització pel que fa a les bases. Aqualia es reserva el dret de desqualificar els participants que les incompleixin i, especialment, qualsevol participació que vagi en contra d'aquestes bases.

Amb l'acceptació d'aquestes bases, els participants en comprenen els termes i les condicions i es comprometen a complir la normativa vigent que pugui resultar aplicable, de manera que, pel simple fet de participar en el concurs, donen el seu consentiment a sotmetre's a les bases i a la legalitat de forma total i irrevocable.

La manifestació en contrari del participant, independentment del moment en què tingui lloc, implicarà la seva autoexclusió del concurs i l'alliberament d'Aqualia de qualsevol compromís adquirit amb el participant.

Aquestes bases es troben a disposició de qualsevol persona que les vulgui consultar a través de la Plataforma www.aqualiaiods6.cat

Termes de participació

Per poder participar en el concurs, l'interessat ha d'accedir a la plataforma.

Després, el participant haurà d'emprar els mitjans que la plataforma posa a la seva disposició per elaborar una composició que reflecteixi en què consisteix la gestió del cicle integral de l'aigua.

Seguidament, el participant haurà de desar el dibuix i després validar-lo. La plataforma sol·licitarà informació pròpia del participant, així com l'adreça electrònica dels seus pares, avis o tutors legals amb la finalitat d'obtenir l'autorització necessària per a la correcta participació de l'infant en el concurs. Els dibuixos elaborats no s'acceptaran en el concurs si no inclouen la informació sol·licitada o l'autorització dels pares o tutors, avis o tiets, en el supòsit que correspongui.

Una vegada validats i autoritzats els dibuixos, es publicaran a la plataforma, concretament a l'apartat Aspirants, des d'on es podran compartir a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

El jurat decidirà els guanyadors segons la creativitat, l'originalitat i l'adequació al tema del concurs. Aquesta decisió serà inapel·lable i dependrà únicament del criteri del jurat.

Cal tenir en compte que les valoracions que es puguin fer dels dibuixos a través de les diferents xarxes socials a les quals es poden compartir no tindran cap implicació en el desenvolupament del concurs. Facebook, Twitter i Instagram no patrocinen, avalen ni administren de cap manera el concurs, ni hi estan associats en cap cas.

Aqualia es reserva el dret a no lliurar el premi del concurs a qualsevol persona que intenti o arribi a defraudar, alterar o inutilitzar el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del concurs.

Requisits per participar en el concurs

 • Qualsevol alumne que estigui cursant els cursos de 3r o 4t de primària a les escoles dels municipis d'Espanya i Colòmbia on Aqualia gestiona el cicle integral de l'aigua.
 • Classes de 3r i 4t de primària d'escoles o centres docents situats als municipis d'Espanya i Colòmbia on Aqualia presta servei.
 • Complir els requisits especificats a l'apartat "Termes de participació" d'aquestes bases.
 • No es pot utilitzar la participació en aquest concurs per: (i) difondre idees polítiques o religioses, (ii) promoure injúries o calúmnies davant de tercers, (iii) fer servir llenguatge violent, obscè i ofensiu, (iv) publicar contingut diferent de la temàtica del concurs.

Comunicació de guanyadors

La comunicació dels guanyadors del concurs tindrà lloc a partir del 5 de juny del 2023 a través dels mitjans següents:

 • Les oficines d'Aqualia en aquells municipis d'Espanya i Colòmbia on gestioni el cicle integral de l'aigua.
 • A través de la plataforma www.aqualiaiods6.cat
 • A través del lloc web d'Aqualia www.aqualia.com

Premis

10 premis individuals: cada guanyador rebrà una targeta regal amb un valor de 250 € per a material esportiu.

1 premi col·lectiu per a l'escola guanyadora del dibuix col·lectiu elaborat per una classe. Obtindrà una targeta de 1.000 € per a material educatiu.

250 targetes regal per a material esportiu amb un valor de 30 €, una per a cada finalista.

Els premis anteriors no podran ser objecte de canvi o alteració a petició de cap dels guanyadors. Els premis es lliuraran exclusivament en el període de temps que determini l'organització.

Els finalistes i guanyadors se seleccionaran entre tots els dibuixos dels participants, autoritzats i finalitzats, d'Espanya i Colòmbia.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant, "RGPD") i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, "LOPDGDD"), Aqualia l'informa que les dades personals del fill, filla o tutelat i del pare, mare o tutor o del professor de l'escola que faci la inscripció es recopilen durant la inscripció al concurs amb l'única finalitat d'obtenir l'autorització per al menor de catorze anys prevista en la normativa de protecció de dades esmentada a través de la plataforma www.aqualiaiods6.cat. Així mateix, l'informem i vostè consent expressament, si escau, com a pare/mare o tutor del menor participant en el concurs o com a professor de l'escola, que les dades personals obtingudes a través de la plataforma, així com les que s'obtinguin amb motiu del desenvolupament del concurs, es tractaran amb les finalitats següents:

 • Gestionar la correcta participació en el concurs.
 • Tramitar el lliurament dels premis.
 • Difondre el concurs, els seus resultats i les històries per qualsevol mitjà de comunicació. Amb aquesta finalitat, es podran comunicar públicament les dades personals del menor d'edat que resultin necessàries a través de diversos mitjans de comunicació (llocs web, xarxes socials, etc.).

Per al bon desenvolupament del concurs caldrà que les dades personals dels participants, obtingudes a través de la plataforma, així com les facilitades per al lliurament dels premis, siguin veraces, completes i actuals, a la qual cosa es comprometen a través de l'acceptació d'aquestes bases. Si les dades de caràcter personal d'un guanyador del concurs fossin incertes, falses, incompletes o no estiguessin actualitzades de manera que la identificació del guanyador fos impossible per mitjans raonables, Aqualia es reserva el dret de desqualificar-lo del concurs i quedaria alliberada de qualsevol responsabilitat al respecte.

L'empresa responsable del tractament és FCC AQUALIA, SA, l'adreça postal de la qual, a l'efecte de protecció de dades personals, és Av. Camino de Santiago 40, 28050 Madrid.

L'informem que es pot posar en contacte amb el responsable de protecció de dades, que és la persona encarregada del compliment d'aquesta normativa, a l'adreça següent: protecciondatos@aqualia.es

La finalitat amb la qual tractem les seves dades personals, com a professor de l'escola, pare/mare o tutor, i les del menor d'edat és permetre la inscripció, el desenvolupament i la difusió del concurs. Així mateix, en cas de ser professor de l'escola i haver-hi donat el seu consentiment, es tractaran les seves dades personals per mantenir-lo informat sobre accions educatives futures portades a terme per Aqualia.

En cas d'enviar un suggeriment a la "Bústia de suggeriments", les seves dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la sol·licitud d'informació, consulta o suggeriment.

La legitimació per al tractament de les dades personals facilitades és l'execució i el desenvolupament del concurs i el consentiment que ha prestat com a pare/mare o tutor del menor perquè pugui participar en el concurs i s'utilitzi la seva imatge, tal com s'informa. En cas de ser professor de l'escola, les seves dades personals es podran tractar, si hi ha donat el consentiment, per mantenir-lo informat sobre accions educatives portades a terme per Aqualia mitjançant l'enviament d'informació a través de l'adreça electrònica que ens ha proporcionat.

La legitimació per al tractament de les dades personals relatives a la "Bústia de suggeriments" és gestionar la sol·licitud d'informació, consulta o suggeriment i el seu consentiment per portar a terme aquesta acció.

Les seves dades personals es conservaran mentre duri el concurs i la publicitat del concurs o, si escau, la gestió de la sol·licitud, o fins que en sol·liciti la supressió. Quan finalitzi aquesta difusió o, si escau, la consulta o suggeriment, mantindrem bloquejades les seves dades personals durant els terminis de prescripció legal. Quan transcorrin aquests terminis, destruirem les dades.

Per al cas exposat anteriorment relatiu a l'enviament d'informació al professor de l'escola, les seves dades personals es tractaran per a aquesta finalitat mentre sigui necessari per mantenir-lo informat o fins que retiri el seu consentiment. En aquest cas, mantindrem bloquejades les seves dades personals durant els terminis de prescripció legal. Quan transcorrin aquests terminis, destruirem les dades.

Les seves dades no se cediran a tercers llevat que hi estiguem obligats per llei.

Els drets de protecció de dades que podrà exercir són els següents:

 • Accés: té dret a saber si estem tractant les seves dades i, si escau, a conèixer quines dades personals de la seva titularitat estem tractant.
 • Rectificació: té dret a modificar aquelles dades personals que siguin inexactes.
 • Supressió: en determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la supressió de les seves dades.
 • Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, cas en què l'informem que únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat: tindrà dret a rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s'hagin generat durant la relació contractual, i també a transmetre-les a una altra entitat.
 • Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades, cas en què deixaríem de tractar-les llevat que tinguem motius legítims imperiosos o que sigui necessari per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  Podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita amb la ref. "Protección de datos" i fotocòpia del DNI adreçada a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, Dpto. Gestión de Clientes y Protección de Datos, Avda. del Camino de Santiago 40, 28050 Madrid o enviant la seva petició amb els mateixos requisits a través de protecciondatos@aqualia.es
  Finalment, l'informem que pot reclamar davant de l'autoritat de control.

Mitjançant l'acceptació d'aquestes bases, els representants legals dels participants que siguin declarats guanyadors cedeixen a Aqualia, en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, els drets d'imatge que els poguessin correspondre com a conseqüència de la seva participació en el concurs, que podran ser objecte de comunicació pública a través de diversos mitjans de comunicació (llocs web, xarxes socials, etc.)

A aquest efecte, el representant legal del participant autoritza Aqualia per utilitzar la imatge (en cas que n'hagi consentit el tractament) i les dades personals del participant que puguin ser obtingudes durant el desenvolupant del concurs amb la finalitat de permetre'n l'explotació mitjançant qualsevol modalitat, per a tot el món i pel temps que sigui necessari per a la finalitat del tractament.

Drets de propietat intel·lectual

El participant garanteix que és l'únic titular dels drets de propietat intel·lectual de cadascuna de les històries que es presentin al concurs i es responsabilitza totalment que no hi hagi drets de tercers en les històries presentades, així com de qualsevol reclamació de tercers per drets d'imatge o de propietat intel·lectual.

Addicionalment, el participant cedeix a Aqualia els drets d'explotació i difusió de les fotografies a través de, entre d'altres, mitjans de comunicació, exposicions, campanyes publicitàries, xarxes socials, llocs web, etc. Així mateix, el participant cedeix a Aqualia els drets patrimonials que recaiguin sobre les seves històries, sense limitació temporal ni espacial.

Responsabilitats

Aqualia es reserva el dret d'anul·lar qualsevol participació o rebutjar qualsevol participant si es tenen sospites d'una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.

L'organització es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits en aquestes bases i en els termes de participació o que contravingui les normes o la finalitat del concurs.

L'organització no es fa responsable del mal funcionament de la plataforma ni de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic o pel mal funcionament d'Internet.

A més, l'organització exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, puguin ser causats per la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular, tot i que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser causats per la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través de la plataforma.

Nul·litat

Si qualsevol previsió d'aquestes bases es declara nul·la o ineficaç, de manera total o parcial, la nul·litat o ineficàcia afectarà només la dita disposició o part de disposició que resulti nul·la o ineficaç i subsistiran per a tota la resta les bases romanents. A més, la disposició o part de disposició que resulti afectada es considerarà no posada, llevat que, pel fet que resulti essencial per a aquestes bases, correspongui afectar-les de forma integral.

Jurisdicció i llei aplicable

Aquestes bases s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, l'accés, la utilització o el contingut de les bases, el participant i Aqualia renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre i se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Madrid.